fgfgd

呢位美女學徒疑遭杯葛 被爆埋位遲擺姐仔款

《美女廚房》已經播出第四集,呢一輯同以往唔同嘅係除咗冇咗班現場觀眾,美女學徒仲加到18人咁多,佢哋個個都好有睇頭,包括有王卓淇、單文柔、余潔瀅等,仲有力捧對象2017年落選港姐伍樂怡,而伍樂怡疑似因為俾大台力捧經常出鏡,而俾其他美女學徒杯葛。

有傳《美女廚房》開拍唔夠三個禮拜,已經有學徒淪為人肉佈景板,反而大台親生女就有好多上鏡機會,好似前落選港姐伍樂怡,慘慘豬俾其他美女學徒杯葛。

講句對白黎聽下?