vffvf

溤盈盈喺酒店剝光豬 被爆同佢一齊開放式沖涼…

馮盈盈語出驚人就係人都知㗎啦!原來佢除咗講嘢開放,本身個人都好開放。最近佢喺節目《後生仔傾吓偈》,就俾華姐冠軍余思霆大爆佢秘密,原來馮盈盈喺酒店剝光豬周圍行。

近日大台節目《後生仔傾吓偈》中,華姐冠軍余思霆講起參選華姐嘅事,其中佢就大爆馮盈盈參選華姐時嘅真面目,原來馮盈盈鍾意喺酒店房內全裸周圍走,仲要除完衫唔係即刻去沖涼,而係呢度執下嘢,嗰度執下嘢。

講句對白黎聽下?