ch5OnUk

巴打同女友曳曳 居然影到靈體

有巴打同女友去開方,偷影女友,點知影到D唔應該見到嘅野!望完張相,嚇到個心都離一離。

黑黑地乜都見唔到,點知一推光,放大……

講句對白黎聽下?

識睇睇埋