plastichub_featureimage_2

朋友約食生日飯點知要夾錢 慘過岩布仙尼Happy Birthday to Me

作為壽星仔/女,被朋友邀請食飯慶祝生日當然開心,但如果最後竟然要你夾錢,你又會有咩反應?日前有網民於討論區大吐苦水,表示應邀出席生日聚會,但最後卻要「夾埋一份」而表示失望。對於事主遭遇,網民反應兩極,一部分同情事主;亦有網民認為事主小氣,生日有朋友一齊慶祝已經好幸福。

撰文:Ruby|圖片:網上圖片|資料來源:連登討論區

講句對白黎聽下?