snow

呢位女星生咗2個小朋友 40歲結過3次婚仲咁索?

大家睇完最新一集《流行經典50年》,個個都問花生佬尋晚第一位出場唱合唱歌嗰個靚女係邊個。花生佬第一個反應係 – 吓?你唔識佢?當年好紅架喎!

講句對白黎聽下?